Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady współpracy stron w zakresie sprzedaży urządzeń i świadczenia usług oferowanych przez STIM TECHNOLOGIE spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Niniejsze gólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część wszystkich składanych ofert i zawieranych umów przez spółkę STIM TECHNOLOGIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1. Definicje.

Pojęcia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają następujące znaczenie:

 1. OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące w spółce: STIM TECHNOLOGIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 2. STIM – STIM TECHNOLOGIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 3. Urządzenia – oferowane przez STIM urządzenia dostępne w ofercie, w tym części zamienne i akcesoria
 4. Usługi – usługi świadczone przez STIM akcesoryjnie do sprzedaży Urządzeń lub niezależnie od sprzedaży Urządzeń
 5. Nabywca – podmiot nabywający Urządzenia w celu związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą

2. Postanowienia ogólne.

 1. OWS umieszczone są na stronie internetowej: www.stim.bytom.pl
 2. OWS uznaje się za przyjęte w momencie, gdy Nabywca akceptuje ofertę STIM poprzez złożenie zamówienia lub podpisanie umowy.
 3. Stosowany przez Nabywcę wzorzec umowy, w szczególności, regulaminy, ogólne warunki zakupu lub zamówień nie wiążą STIM, chyba że zostaną zaakceptowane w formie pisemnej.
 4. Umowa pisemna zawarta przez STIM z Nabywcą może zawierać odmienne postanowienia niż te, które wynikają z OWS. W takim przypadku Strony związane będą postanowieniami umowy.
 5. W razie sprzeczności pomiędzy OWS a regulaminami, ogólnymi warunkami zakupu lub zamówień, lub wzorcami umów stosowanymi przez Nabywcę, umowa zawarta pomiędzy STIM a Nabywcą nie obejmuje tych postanowień regulaminów, ogólnych warunków i wzorców umów, które są ze sobą sprzeczne.
 6. Zmiany lub uzupełniania OWS dokonywane przez STIM w porozumieniu z Nabywcą a także inne uzgodnienia dotyczące realizacji zamówienia winny zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.
 7. STIM zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie i prawa własności przemysłowej do stworzonych dokumentacji i rozwiązań technicznych, rysunków technicznych oraz innych podobnych dokumentów wykonanych przez STIM. Nabywca nie ma prawa ich wykorzystywania, kopiowania czy też innego powielania oraz udostępniania osobom trzecim bez pisemnej zgody STIM.
 8. Informacje lub dane przedstawione w katalogach, prospektach, ogłoszeniach i innych drukach reklamowych STIM nie stanowią oferty lecz zaproszenie do zawarcia umowy w okresie na jaki zostały opracowane, a dotyczą wyłącznie urządzeń i usług w nich wymienionych.

3. Zamówienia.

 1. Zamówienie Nabywcy wymaga pisemnego potwierdzenia przyjęcia go do realizacji przez STIM. Przyjęcie oferty przedstawionej przez STIM wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia przez Nabywcę. Warunki zakupu lub świadczenia usług zaproponowane przez Nabywcę są wiążące jedynie w przypadku ich pisemnego zaakceptowania przez STIM.
 2. W przypadku przyjęcia przez STIM zamówienia Nabywcy z zastrzeżeniami, Nabywca jest związany treścią tych zastrzeżeń, o ile nie przedstawi w terminie do 3 dni uwag. W przypadku zgłoszenia uwag przez Nabywcę STIM będzie związany zamówieniem jedynie w przypadku ostatecznego ustalenia pomiędzy stronami wszystkich warunków umowy.
 3. W przypadku składania zamówień poprzedzonych ofertą STIM zamówienie zawierające zmiany w stosunku do oferty lub uzupełniające jej treść nie będą traktowane jako przyjęcie oferty, lecz jako nowe zapytanie o możliwość nabycia Urządzeń lub wykonania Usług, które wymaga sporządzenia nowej oferty. W takim przypadku dotychczasowa oferta traci ważność.
 4. Data realizacji zamówienia jest zawsze określana w przybliżeniu – o ile strony nie postanowią inaczej. STIM nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową realizację zamówienia lub brak jego realizacji jeśli tego przyczyną były okoliczności niezależne od STIM lub okoliczności leżące po stronie podmiotu za pomocą którego STIM wykonuje swoje zobowiązanie wobec Nabywcy, w tym w szczególności leżące po stronie dostawcy danego Urządzenia do STIM. W przypadku wystąpienia w/w przyczyn STIM w miarę możliwości niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Nabywcę. Okres realizacji zamówienia zostanie w takim przypadku przedłużony o czas występowania przyczyn uniemożliwiających jego realizację. Nabywca nie jest uprawniony do naliczania jakichkolwiek kar umownych, opłat czy odszkodowań z przyczyn wskazanych w niniejszym punkcie.
 5. W przypadku braku odmiennych ustaleń pomiędzy STIM a Nabywcą zamówienia są realizowane w siedzibie STIM w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00.
 6. Wszelkie pisemne oświadczenia, informacje, zawiadomienia itp. dotyczące zamówień mogą być przesyłane drugiej stronie za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej, faxem lub pocztą elektroniczną, o ile strony nie postanowią inaczej.

4. Warunki realizacji zamówień.

 1. Okres realizacji zamówienia rozpoczyna się od daty wskazanej w zamówieniu lub potwierdzeniu jego realizacji jednak nie wcześniej niż od momentu potwierdzenia przez STIM przyjęcia do realizacji zamówienia złożonego przez Nabywcę, na warunkach ustalonych przez strony. Realizacja zamówienia odbywa się w dniu robocze od poniedziałku do piątku, chyba że strony postanowią inaczej.
 2. W przypadku ustalenia w warunkach płatności wpłaty zaliczki lub przedpłaty przez Nabywcę termin realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu o okres opóźnienia w dokonaniu wpłaty.
 3. STIM ponosi wyłącznie koszty wydania oraz opakowania zamówionych Urządzeń. Pozostałe koszty w szczególności koszty odbioru i przewozu ponosi Nabywca.
 4. W przypadku gdy zamówione Urządzenia mają zostać dostarczone do miejsca wskazanego przez Nabywcę, Urządzenia zostaną wysłane przez STIM na wyłączne ryzyko Nabywcy. Wybór rodzaju transportu oraz opakowania należy do STIM.
 5. Urządzenia gotowe do odbioru powinny zostać odebrane przez Nabywcę w terminie do 3 dni od daty przekazania przez STIM zawiadomienia o realizacji zamówienia. Wszelkie korzyści i ciężary związane z Urządzeniami jak również niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Nabywcę z chwilą osobistego odbioru Urządzeń przez Nabywcę, lub w przypadku braku odbioru osobistego, z chwilą przekazania Urządzeń przez STIM przewoźnikowi.
 6. W przypadku nie odebrania zamówionych Urządzeń w terminie przez Nabywcę zobowiązanego do osobistego odbioru, STIM jest uprawiony do przechowania Urządzeń na koszt i ryzyko Nabywcy.
 7. O ile Nabywca wyraźnie tego nie zażąda, STIM nie ubezpiecza dostarczanych Urządzeń od ryzyka transportowego. Koszty ubezpieczenia ponosi Nabywca.

5. Warunki płatności.

 1. Warunki płatności podawane są w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia.
 2. W ofertach STIM podane ceny są cenami netto.
 3. W przypadku gdy ceny Urządzeń lub świadczonych Usług określone zostaną przez STIM w walutach obcych i płatność ma zostać dokonana w PLN, ceny określone w walutach obcych przeliczone zostaną na PLN według kursu sprzedaży walut, Tabela Podstawowa, w Banku: ING Bank Śląski S.A. ustalonego na dzień wystawienia faktury.
 4. Zapłata winna być dokonywana wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez STIM.
 5. STIM ma prawo do naliczenia ustawowych odsetek w przypadku opóźnienia w zapłacie.
 6. W przypadku powzięcia przez STIM informacji, że Nabywca jest w złej sytuacji finansowej lub jest niewypłacalny, STIM może uzależnić zrealizowanie zamówienia od dokonania przez Nabywcę przedpłaty za zamówione Urządzenia, względnie przedstawienia przez Nabywcę zabezpieczenia zapłaty ceny
 7. W przypadku gdy zamówienie realizowane jest częściami, a Nabywca opóźnia się z zapłatą należności za odebrane osobiście lub dostarczone mu Urządzenia, STIM uprawniony jest do wstrzymania realizacji zamówienia co do pozostałej części nie sprzedanych Urządzeń do czasu uregulowania przez Nabywcę należności STIM.
 8. Sprzedane Urządzenia stanowią własność STIM do momentu pełnej zapłaty przez Nabywcę ceny sprzedaży.
 9. Do udzielania rabatów, opustów, zniżek itp. od ceny sprzedaży, w tym również z tytułu wcześniejszej zapłaty należności przez Nabywcę, uprawiony jest wyłącznie STIM.
 10. W przypadku zmian niezależnych od STIM opłat i kosztów, mających wpływ na wysokość ceny w okresie od daty przyjęcia zamówienia do realizacji a dostawą, STIM zastrzega sobie prawo zmiany ceny w odpowiednim zakresie.

6. Gwarancja.

 1. STIM zapewnia, że oferowane Urządzenia są dobrej jakości i spełniają wszelkie parametry techniczne określone w dokumentacji technicznej danego Urządzenia.
 2. STIM ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za sprzedane Urządzenia w przypadku wystąpienia wad Urządzenia oraz istotnych odstępstw od określonych w dokumentacji technicznej parametrów. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Urządzeniu.
 3. W zakresie wskazanym w punkcie 2) na sprzedane Urządzenia STIM udziela 12 miesięcznej gwarancji licząc od daty sprzedaży Urządzenia.
 4. STIM nie ponosi odpowiedzialności za naturalne zużycie Urządzeń będących następstwem ich prawidłowej eksploatacji, jak również za uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego obchodzenia się, instalacji, przechowywania, konserwacji lub użytkowania Urządzenia. STIM nie ponosi ponadto odpowiedzialności za wady Urządzenia powstałe na skutek dokonania przez Nabywcę lub na jego zlecenie:
  • zmian lub napraw Urządzenia bez pisemnej uprzedniej zgody STIM,
  • niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją montażu Urządzenia,
  • czynności, które Nabywca jest zobowiązany wykonać we własnym zakresie i na własny koszt w szczególności: zainstalowania urządzenia, sprawdzenia funkcjonowania, doprowadzenia odpowiedniego zasilania - o ile czynności te nie zostały przyjęte do realizacji przez STIM na podstawie pisemnych uzgodnień z Nabywcą.
 5. STIM jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji jeśli Nabywca wiedział o wadzie w chwili wydania Urządzenia.
 6. STIM dokona nieodpłatnej naprawy lub wymiany elementów, które zostaną uznane i potwierdzone jako wadliwe przez STIM w okresie obowiązywania gwarancji.
 7. STIM zapewnia, że przystąpi do wykonania naprawy gwarancyjnej najpóźniej w terminie 5 dni roboczych (od poniedziałku – do piątku) od daty prawidłowego zgłoszenia wady.
 8. Zawiadomienie o wystąpieniu wady musi nastąpić niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w terminie 3 dni od jej wystąpienia. Zawiadomienie winno być dokonane w formie pisemnej listem poleconym lub faksem, zawierać opis wady, datę jej stwierdzenia, dane osoby która pierwsza stwierdziła wadę, dokładne dane teleadresowe Nabywcy, dane osoby upoważnionej przez Nabywcę do kontaktów ze STIM. Do zawiadomienia należy dołączyć kopię dowodu zakupu Urządzenia.
 9. Istnienie wady stwierdzone zostanie protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin, w terminie uzgodnionym przez strony. Nabywca jest zobowiązany do udostępnienia posiadanej przez niego wszelkiej dokumentacji pracy Urządzenia. Uznanie przez STIM zasadności reklamacji wymaga dla swej ważności formy pisemnej
 10. W przypadku konieczności dostarczenia Urządzenia lub jego części do STIM celem dokonania naprawy gwarancyjnej Nabywca dostarczy Urządzenie w terminie uzgodnionym przez strony. W przypadku gdy STIM zobowiązany jest do pokrycia kosztów dostarczenia Urządzenia, uprawnionemu z gwarancji nie przysługuje od STIM zwrot kosztów dostarczenia Urządzenia przekraczających ekonomicznie uzasadnione koszty przewozu.
 11. W przypadku gdy w wyniku naprawy STIM dokona wymiany wadliwego elementu na inny wolny od wad gwarancja na ten element biegnie od nowa od daty dokonania wymiany.
 12. Nabywca ma obowiązek podjęcia wszelkich działań celem zapobieżenia lub minimalizacji uszkodzeń Urządzenia i wystąpienia wszelkich innych szkód (np. poprzez zaprzestanie eksploatacji Urządzenia, zabezpieczenia Urządzenia).
 13. Odpowiedzialność STIM z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 14. W przypadku stwierdzenia przez STIM, że zawiadomienie o wadzie było bezpodstawne, STIM powiadomi o tym Nabywcę i zaproponuje odpłatną naprawę lub odpłatną wymianę części. Wszelkie koszty powstałe w wyniku nieuzasadnionego zawiadomienia ponosi w całości Nabywca.

7. Odpowiedzialność STIM.

Ewentualna odpowiedzialność STIM wobec Nabywcy z jakiegokolwiek tytułu, w tym z tytułu kar umownych, ogranicza się do wartości netto nabytego Urządzenia lub Usługi oraz do wysokości rzeczywistej straty Nabywcy i nie obejmuje szkód z tytułu utraconych lub spodziewanych korzyści, strat w produkcji, utraty renomy Nabywcy itp.

Odpowiedzialność STIM za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z Nabywcą, ograniczona jest następstw własnego i zawinionego działania lub zaniechania.

8. Postanowienia końcowe.

 1. OWS mogą zostać zmienione przez STIM w każdym czasie. W takim przypadku STIM dołoży wszelkich starań, w szczególności poprzez ogłoszenie na swojej stronie internetowej, aby powiadomić o zmianach w OWS. Wejście w życie zmienionych OWS następuje z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej: www.stim.bytom.pl
 2. Prawem właściwym do rozstrzygania wszelkich ewentualnych sporów pomiędzy STIM oraz Nabywcą, związanych ze sprzedażą Urządzeń lub świadczeniem Usług jest prawo polskie.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy STIM oraz Nabywcą, związanych ze sprzedażą Urządzeń lub świadczeniem Usług jest sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę STIM.
 4. Niniejszy OWS znajdują zastosowanie do wszystkich zamówień realizowanych przez STIM począwszy od dnia 01 kwietnia 2015 roku.
 5. Wszelkie postanowienia odbiegające od treści OWS wymagają dla swej skuteczności pisemnego uzgodnienia ze STIM.