Dobre praktyki przy odwadnianiu rurociągów

Zadaniem rurociągów przesyłowych pary jest pewne dostarczani wysokiej jakości pary do urządzeń odbiorczych. Dla uzyskania tego celu konieczne jest szybkie i efektywne usuwanie kondensatu za pomocą prawidłowo wykonanych punktów odwadniających.

Niestety często się zdarza zły montaż lub wykonanie punktów odwadniających lub ich brak i z tego powodu w niniejszym odcinku chcieliśmy przypomnięć podstawowe zasady którymi należy sie kierować, aby zapewnić prawidłowe odwodnienie rurociągów przesyłowych pary.

Należy pamiętać, iż para w rurociągach osiąga prędkości rzędu 30 m/s i brak lub niewłaściwe odwodnienie może prowadzić do uderzeń wodnych oraz erozji i w efekcie uszkodzeń rurociągów , co z kolei może stanowić również zagrożenia dla osob przebywającyh w ich pobliżu.

Zalecamy stosowanie "dobrych praktyk", aby zapewnić odpowiednie odwodnienie rurociągów przesyłowych i tym samym ich bezpieczną eksploatację.

Montaż odwadniaczy nie rzadziej niż 30-50 m

Nawet na prostoliniowych odcinkach rurociągów należy instalować odwadniacze w określonych odległościach, aby  zapewnić ich prawidłową pracę i eksploatację.

Every 30 to 50 meters (100 to 160 feet)

Punkty odwadniające przed zaworami redukcyjnymi i regulacyjnymi

Aby zbezpieczyć zawór przed zbieraniem się kondensatu , gdy zawór się zamyka nalezy montować odwadniacze przed zaworami regulacyjnymi lub redukcyjnym. Odwadniacz pomaga rowniez w ograniczeniu erosji elementów wewnętrznych zaworu spowodowanych udezraniem drobin kondensatu.

Best Practices for Condensate Removal on Steam Lines

 

Przed zaworami odcinającymi , długotrwale zamkniętymi

Podobnie jak dla zaworów regulacyjnych i reduktorów odwadniacz zabezpiecza przed zbieraniem się kondensatu , który przy otwieraniu zaworu mógłby doprowadzić do uderzeń wodnych na skutek nagłego wzrostu prędkości.

W przypadku zaworów odcinających, które mogę być zamknięte przez dłuższe okresy równeż zaleca się montaż odwodnienia.

Best Practices for Condensate Removal on Steam Lines
Przed zmianami przebiegu rurociągu w górę lub dół, gdyż na skutek zmiany kierunku jest to naturalne miejsce akumulacji kondensatu.

Best Practices for Condensate Removal on Steam Lines

 

Stosowanie odpowiednich podpór lub zawiesi dla zabezpieczenia rurociągu przed wygięciami.

 

Issues with Piping that lacks support

Unikanie poziomych odcinków rurociągu bez spadku i ewentualnych problemów z przepływem kondensatu.

 

Issues with Piping set parallel to the ground

Montaż rurociągów z odpowiednim spadkiem
Rurociągi powinny być prowadzone z odpowiednim spadkiem nie mniej niż 1:100

Best Practices for Condensate Removal on Steam Lines

Odpowiednie wykonanie punktów odwadniających.
Odwadniacze najczęściej występują w zakresie średnic przyłączy od DN15 do DN25. Czasami rurociąg dolotowy kondensatu ma taką samą średnicę jak przyłącze odwadniacza. Jednakże , nie jest to prawidłowa praktyka gdyż szybko płynący kondensat może nie zostać wyłapany przez taki króciec i kondensat popłynie dalej. Z tego powodu punkt odwadniający wykonuje sie z rury o większej średnicy, tak aby zapewnić efektywne wyłapywanie kondensatu. Podstawowe zasady wymiarowania kieszeni wyłapującej kondensat podano poniżej. Dodatkowo długość takiej kieszeni jest uzależniona od sposobu uruchamiania instalacji, a króciec rurociągu odwadniacza powinien znajdować  się ok 50-100 mm od dna , aby zapobiegać dostawaniu się zanieczyszczeń i kamienia. Dodatkowy spust pozwala na wydmuch zanieczyszczeń.

 

Średnica rurociągu Średnica kieszeni odwadniającej Długość kieszeni odwadniającej
(rozruch automatyczny)
50 mm 50 mm 700 mm
100 mm 100 mm 700 mm
250 mm 150 mm 700 mm
500 mm 250 mm 750 mm


Nieprawidłowe wykonania kieszeni punktu odwadniającego

- zbyt mała średnica kieszeni powoduje brak wyłapywania całego kondensatu.
- nieprawidłowe wykonanie również prowadzi do problemów z wyłapywaniem kondensatu.

 Improperly Configured Drip Legs

Prawidłowo wykonana kieszeń punktu odwadniającego
Schemat prawidłowo wykonanej kieszeni odwadniającej :
- Głębokość oraz średnicę odczytujemy z tabeli powyżej
- Pokazano również zalecane wydłużenie w stosunku do punktu odbioru kondensatu  , aby ułatwić zbieranie się zanieczyszczeń , rdzy , kamienia itp.

Properly Configured Drip Leg

Odwodnienie końca rurociągu
Na końcu rurociągu oprócz kieszeni odwadniającej zaleca się montaż odpowietrznika, aby zapewnić odprowadzanie powietrza i gazów podczas rozruchu.

Best Practices for Condensate Removal on Steam Lines

Ważne aby odwodnienie końca rurociągu również odbywało się poprzez kieszeń odwadniającą.

Best Practices for Condensate Removal on Steam Lines

Podsumowując , aby zapewnić efektywne odwodnienie rurociągu paroweo należy :

  • Odpowiednio wybrać punkty odwadniające
  • Zapewnić odpowiednie podparcie i pochylenie rurociągów
  • Odpowiednio wykonać kieszeń odwadniającą
  • Zapewnić odpowiednie odpowietrzenie na końcu rurociągu.