Uderzenia wodne - Mechanizm powstawania - cz. 2

Uderzenia wodne - Mechanizm powstawania

Uderzenia wodne, które występują w układach pary i kondensatu możemy podzielić na dwie główne kategorie :

  • Spowodowane uderzeniami szybko płynącego kondensatu w rurociągu , zawory itp.
  • Spowodowane nagłą kondensacją pary i zderzanie się fal kondensatu ze sobą

Uderzenia wodne powodowane szybko płynącym kondensatem

Starty ciepła powodują powstawanie kondensatu w rurociągach przesyłowych. Para płynąc z duża prędkością zabiera kondensat i powodują jego falowanie. Prowadzi to w efekcie do powstania "korków " wypełnionych kondensatem które są rozpędzane przez płynącą parę. Jest to podobne do wysokich fal powodowanych bardzo silnym wiatrem. W tym przypadku uderzenia wodne wyst ępują gdy taki "korek" napotka fizyczną przeszkodę w postaci kolana , zaworu itp..

Water Hammer: The Mechanism

Uderzenia wodna spowodowane nagłą kondensacją pary

Gdy para oddaje ciepło i się skondensuje jej objętość zmienia się więcej niż 1000-krotnie gdyż o tyle mniejszą objętość posiada kondensat. Gdy para styka się z przechłodzonym kondensatem może dochodzić do jej nagłej kondensacji i objętość spada tak znacznie do prawie "niczego".
Gdy wystąpi jej kondensacja na skutek tak silnej zmiany objętości przez nią zajmowanej powstaje w tym miejscu próżnia i kondensat otaczający ją nagle ją wypełnia zderzając się ze sobą.
Tego rodzaju uderzenia wodne często nazywane są uderzaniami na skutek kondensacji pary.

Water Hammer: The Mechanism
Dlatego tak niebezpieczna jest sytuacja gdy mamy do czynienia w mieszaniną pary i przechłodzonego kondensatu w rurociągu. Niestety w układach powrotu kondensatu niełatwo jest zapobiegać temu zjawisku.
Mimo, iż ten rodzaj uderzeń jest ograniczony do układów powrotu kondensatu , mogą one wystąpić również w rurociągach pary wodnej gdy kondensat nie jest odprowadzony dostatecznie szybko.

Obydwa rodzaje uderzeń są niebezpieczne , jednakże te pochodzące od kondensacji pary charakteryzują się większą intensywnością i częstotliwością.

Wideo powyżej pokazuje zjawisko uderzeń wodnych na skutek kondensacji pary sfilmowane w laboratorium firmy TLV . Takie uderzenia wodne mogą wystąpić gdy powstaną kieszenie parowe otoczone kondensatem.

W jaki sposób temperatura kondensatu wpływa na uderzenia wodne ?

Zakładano , iż im większa różnica temperatur pary i kondensatu tym większa siła uderzeń wodnych , jednakże w toku badań okazało się, że uderzenia wodne o największej sile wystąpiły przy temperaturze kondensatu tylko trochę niższej od temperatury pary wodnej.
Dokładniej dla temperatury pary wynoszącej 100 °C uderzenia dla kontaktu z kondensatem o temperaturze 70 - 80 °C były większe niż przy kontakcie z kondensatem o temperaturze 50-60 °C.

Może to być matematycznie wyliczone i wyniki takich obliczeń pokazują na silną zależność intensywności takich uderzeń od objętości "kieszeni parowych" które ulegają kondensacji.
Analizując powyższy wykres możemy wyodrębnić 3 odrębne strefy temperatury kondensatu :

  • Po lewej stronie para wchodzi w kontakt z zimnym kondensatem i natychmiastowo się kondensuje W tym przypadku występuje kondensacja małych pęcherzy pary i nie tworzą się duże "kieszenie parowe" i z tego powodu uderzenia wodne są mniejsze.
  • W środkowej sekcji występuje relatywnie duża różnica temperatur pomiędzy parą i kondensatem 20-30°C. Para nie skrapla się od razu tylko stopniowo , i osiąga punkt gdy nagle cała się kondensuje. Czas od wejścia pary w kontakt z kondensatem do jej kondensacji pozwala na wzrost pęcherzy do dużych rozmiarów "kieszeni parowych" i w efekcie silniejszych uderzeń wodnych.
  • Po prawej stronie wykresu para wchodzi w kontakt z gorącym kondensatem blisko temperatury pary. W tym przypadku para nie kondensuje się od razu i uderzenia wodne nie występują. Potwierdza to fakt, iż w przypadku odwadniaczy odprowadzających kondensat w temperaturze pary uderzeni wodne nie pojawiają się i występuje przepływ 2-fazowy pary wtórnej i kondensatu.